Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 2:11-22"

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017 Ê-phê-sô 2:11-22Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (câu 14-15a) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để phá bỏ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2014 Ê-phê-sô 2:11-22Lời Chúa Đem Đến Sự Giải Hòa “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ngày xưa có sự chia rẽ giữa người Ít-ra-ên và Dân Ngoại? Mức độ phân rẽ, thù địch, bất hòa trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội ngày nay như thế nào? Bạn làm gì để giải quyết nan đề này? N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top