Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Dân Số Ký 12:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016 Dân Số Ký 12:1-10Người Lãnh Đạo Khiêm Nhường “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se gặp sự chống đối của ai? Ông phản ứng như thế nào? Đức Chúa Trời bênh vực ông ra sao? Hậu quả của việc chống đối đầy tớ Chúa là gì? Bạn có khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa không? Khi lãnh đạo người Ít-ra-ên đi trong hoang mạc, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top