Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Đa-ni-ên 3:13-18"

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2019 Đa-ni-ên 3:13-18 Cùng Nhau Tin Cậy Đức Chúa Trời “Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi” (Ê-sai 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn Do Thái đang ở trong hoàn cảnh thế nào? Họ có quyết định gì? Những lời họ tuyên bố thể hiện điều gì? Đức ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016   Đa-ni-ên 3:13-18 Can Đảm Giữ Đức Tin   “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Do Thái đang đối diện với thử thách nào? Trước sự thử thách ấy họ đã thể hiện lòng can đảm ra sao? Bạn có đủ can đảm giữ vững đức tin khi đối diện với thử t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top