Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22"

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22Không Thể Nín Lặng! “Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng có những đặc điểm tích cực nào? Làm thế nào để họ có những đặc điểm đó (câu 13, 20)? Bạn được nhắc nhở gì qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Qua phân đoạn Ki ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top