Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-26"

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-26Hạ Mình Để Tôn Cao Chúa Giê-xu “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến người bại được chữa lành có thái độ và hành động gì? Lời giải thích của Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết ông muốn họ thấy rõ những chân lý nào? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top