Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10Chia Sẻ Điều Tôi Có “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng cho người bại điều gì khi người ấy cầu xin bố thí? Sự kiện người bại được chữa lành có ý nghĩa thế nào đối với hai vị sứ đồ? Với người bại? Với những ngườ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top