Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-39"

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-39Chứng Nhân của Chúa “Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm chứng về Chúa Giê-xu với thái độ nào? Theo phân tích bố cục của lời chứng, tại sao ông đề cập những phần đó? Kết quả ra sao? Trọng tâm lời chứng về Chúa Giê-xu của bạn là gì? Chúng ta thấ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top