Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13Tất Cả Năng Quyền Chúng Ta Cần “Hết thảy đều được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Chúa Thánh Linh cho mình nói” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ trải nghiệm sự kiện nào trong ngày lễ Ngũ Tuần? Hình ảnh gió và lưỡi bằng lửa có ý nghĩa gì? Sự kiện Chúa Thánh Linh giáng lâm có ý nghĩa nào với các môn đệ của Chúa Giê ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top