Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11Chúa Thăng Thiên “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Chứng kiến Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đệ được nhắc nhở cần phải hướng về trời như thế nào? Sự kiện Chúa sẽ trở lại khích lệ con dân Chúa điều gì? Bạn được nhắc nhở gì t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top