Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 17:16-34"

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 17:16-34Loan Báo Tin Mừng Mọi Nơi Mọi Lúc “Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng hình ảnh nào để khởi đầu lời làm chứng của ông tại A-then? Nội dung chính của sứ điệp mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng là gì? Bạn học đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top