Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26"

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26Chuẩn Bị Bước Vào Chức Vụ “Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa thăng thiên, các sứ đồ đã làm gì trước nhất khi họ trở về Giê-ru-sa-lem? Sứ đồ Phi-e-rơ ngụ ý gì khi ông trích dẫn lời tiên tri về ông Giu-đa, người phản Chúa? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top