Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 1-11Người Phục Vụ Vua “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ của Chúa là những người như thế nào (câu 1-8)? Tại sao họ phải đợi nhận lãnh Chúa Thánh Linh trước khi đi ra (câu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2015 Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 1-11Chuẩn Bị Người Kế Tục “Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ là Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời giới thiệu (câu 1-2, xem thêm Lu-ca 1:1-4) cho biết gì về sách Công Vụ? Chúa Giê-xu đã tập trung làm gì từ khi Ngài phục sinh đến kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top