Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:36-43"

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016 Công Vụ 9:36-43Trách Nhiệm Đối Với Người Thiếu Thốn “…một người trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Đô-ca là người như thế nào? Mọi người làm gì sau khi bà qua đời? Lý do Chúa cho bà sống lại để làm gì? Chúng ta học được gì từ hành ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top