Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:32-43"

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2016 Công Vụ 9:32-43Phúc Âm Được Loan Truyền “Việc đó loan truyền khắp Giốp-bê nên có nhiều người tin theo Chúa” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phúc Âm của Chúa Giê-xu được loan ra khắp xứ Ly-đa, Sa-rôn, và Giốp-bê? Bài học hôm nay mời gọi và thách thức bạn sống với đức tin như thế nào để thu hút những người chưa biết Chúa đến tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài? Trong phân đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top