Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:10-19a"

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016 Công Vụ 9:10-19aRa Khỏi Vùng An Toàn “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa” (câu 10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sai phái ông A-na-nia làm điều gì? Bạn học gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top