Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:10-19"

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016 Công Vụ 9:10-19 Người Được Chúa Dùng (2) “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-na-nia là ai (câu 10)? Phần Kinh Thánh này cho bạn biết gì thêm về con người và đức tin của ông? Chúa muốn ông làm gì (câu 11-12)? Ông A-na-nia đã phản ứng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top