Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 9:1-19"

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016 Công Vụ 9:1-19 Người Được Chúa Dùng (1) “Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Ít-ra-ên; Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách để làm gì (câu 1-2)? Theo bạn, tại sao ông S ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top