Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 8:26-40"

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2016 Công Vụ 8:26-40Làm Chứng về Chúa Giê-xu “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được lên xe với viên hoạn quan, tại sao ông Phi-líp không vội chia sẻ Phúc Âm ngay? Nhờ đâu ông Phi-líp nhanh chóng liên hệ lời tiên tri trong sách Ê-sai với Chúa Giê-xu? Thất bại khi chúng ta ép, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2016 Công Vụ 8:26-40 Tiếp Cận Thân Hữu Cách Khôn Ngoan “Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” (câu 29, 30). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà ông Phi-líp biết để tìm gặp viên hoạn quan người Ê-thi-ô-bi? Trong sự làm chứng cho viên hoạn quan, ôn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top