Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 8:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2015 Công Vụ 8:1-13Phúc Âm Vượt Khỏi Quê Nhà “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phúc Âm của Chúa Giê-xu lan rộng đến miền Giu-đê và Sa-ma-ri? Người dân ở Sa-ma-ri đáp ứng với Phúc Âm của Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top