Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 7:54- 8:2"

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2015 Công Vụ 7:54- 8:2 Một Người Trung Tín Bị Hành Hình “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (câu 59-60). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đã đối diện với sự hành hình như thế nào? Chúa đã can thiệp thế nào trong ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top