Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 7:1-53"

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2015 Công Vụ 7:1-53Bài Học Lịch Sử của Người Ít-ra-ên “Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công Bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó” (câu 52). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ê-tiên trả lời câu hỏi bằng cách tóm tắt lịch sử của người Ít-ra-ên? Thái độ của ông Ê-tiên thể h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top