Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 6:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2015 Công Vụ 6:1-7Cách Giải Quyết Nan Đề trong Hội Thánh “Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề nào xuất hiện trong Hội Thánh đầu tiên? Mười hai sứ đồ đã giải quyết như thế nào? Chúng ta học được gì nơi các sứ đồ trong vai trò lãnh đạo của họ? Hội Thánh ban ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top