Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 5:34-42"

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2015 Công Vụ 5:34-42Lời Khuyên của Ông Ga-ma-li-ên “Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ga-ma-li-ên là ai (câu 34, 22:3)? Ông đã đưa ra lời khuyên gì? Kết quả ra sao? Bạn học được gì về cách Chúa can thiệp trong sự bức hại con dân Ngài? Ông Ga-ma-li-ên thu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top