Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 5:17-33"

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015 Công Vụ 5:17-33Trong Cơn Tai Họa “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-sê có thái độ và hành động nào khi năng quyền của Chúa Thánh Linh làm cho đạo Chúa phát triển? Các sứ đồ đối phó ra sao khi gặp tai họa? Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top