Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 5:12-16"

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015 Công Vụ 5:12-16Năng Quyền của Chúa Thánh Linh “Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự kiện ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị nghiêm trị? Người ta đã phản ứng như thế nào trước năng quyền của Chúa Thánh Linh? Chúa Thán ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top