Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 4:13-22"

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2015 Công Vụ 4:13-22Những Người Bức Hại “Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bức hại hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai (xem thêm câu 1)? Họ có những đặc điểm nào? Tại sao họ ngăm dọa, ngăn cấm rao giảng về Danh Chúa Giê-xu? Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top