Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 26:9-19"

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2017 Công Vụ 26:9-19Đấng Sống Đang Hành Động “Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì Ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc Ta sẽ hiện đến mách cho ngươi” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Sau lời mở đầu tự biện hộ, Sứ đồ Phao-lô nói tiếp ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top