Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 25:13-22"

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2017 Công Vụ 25:13-22Cuộc Đời trong Tay Chúa “Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phê-tu đã tường trình vụ án Phao-lô với Vua Ạc-ríp-ba như thế nào? Vì sao Vua Ạc-ríp-ba muốn nghe bị cáo Phao-lô trình bày? Từng sự việc xảy đến với Sứ đồ Phao-lô cho thấy điều gì về chương trình của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top