Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 25:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2017 Công Vụ 25:1-12Đường Đi Đến La Mã “Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy các lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem nuôi dưỡng lòng căm thù và ước muốn hãm hại Sứ đồ Phao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top