Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 2:42-47"

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2019 Công Vụ 2:42-47 Nhiệt Tâm Thờ Phượng Chúa “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6). Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần hiệp một trong sự thờ phượng Chúa và thông công với nhau giữa các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên như thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần thờ phượng của Hội Thánh ngày nay như thế nào? Tinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2018 Công Vụ 2:42-47 Hội Thánh Yêu Thương “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35). Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nổi bật của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên là gì? Họ đối xử với nhau như thế nào? Hội Thánh của bạn có điểm gì nổi bật để thu hút người chưa tin đến với Chúa? Điểm nổi bật về các tín hữu trong Hội Thán ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2017   Công Vụ 2:42-47 Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện   “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42).   Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ đã gây dựng Hội Thánh đầu tiên cách toàn diện như thế nào? Các tín hữu thể hiện sự tăng trưởng thuộc linh ra sao? Kết quả Hội Thánh được phát triển là g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top