Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 23:23-35"

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019 Công Vụ 23:23-35 Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2017 Công Vụ 23:23-35Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top