Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 23:12-22"

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019 Công Vụ 23:12-22 Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2017 Công Vụ 23:12-22Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top