Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 22:30-23:11"

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017 Công Vụ 22:30-23:11Sứ Đồ Phao-lô trước Tòa Công Luận “Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trước Tòa Công Luận như thế nào? Ông đã giải quyết tình hình căng thẳng giữa tòa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top