Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:28-38"

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2017 Công Vụ 20:28-38Lời Dặn Dò của Sứ Đồ Phao-lô “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính máu mình” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dặn dò các trưởng lão ở Ê-phê-sô về điều quan trọng nào họ cần phải giữ mình? Những vấn đề nào họ sẽ phải đối diện? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top