Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:22-27"

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2017 Công Vụ 20:22-27Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng “Kìa, nay bị Chúa Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Chúa Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó” (câu 22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh ràng buộc Sứ đồ Phao-lô điều gì? Điều gì đang ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top