Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:17-27"

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016 Công Vụ 20:17-27Phục Vụ Chúa Cách Khiêm Nhường “Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang giảng cho ai? Tinh thần phục vụ Chúa của ông như thế nào trong quá khứ? Hiện tại ông gặp khó khăn gì và thái độ của ông ra sao? Bạn có đang phục vụ Chúa cách khiêm nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top