Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:17-21"

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2017 Công Vụ 20:17-21Tâm Tình của Sứ Đồ Phao-lô “Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (câu 18-19). Câu hỏi suy ngẫm: Phần đầu bài giảng của Sứ đồ Phao-lô cho thấy tâm tình phục vụ Chúa của ông như thế nào? Qua tâm tình đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top