Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 20:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2017 Công Vụ 20:1-6Tâm Tình Người Truyền Đạo “Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đệ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hoạch định của Sứ đồ Phao-lô đã có những thay đổi nào, vì sao (Công Vụ 19:21; 20:3)? Có nhiều anh em từ các thành cùng tháp tùng với Sứ đồ Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem để làm gì (xem thêm I Cô-rinh-tô 16 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top