Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 19:8-12"

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2017 Công Vụ 19:8-12Sự Kết Hợp Giữa Trời và Người “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm gì khi mới đến Ê-phê-sô? Bằng cách nào mọi người ở A-si đều được nghe về Chúa Giê-xu? Chúa Thánh Linh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top