Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 19:21-41"

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2017 Công Vụ 19:21-41Đối Diện với Sự Chống Đối “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc rối loạn chống lại Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Sứ đồ Phao-lô và các môn đệ phản ứng ra sao? Bạn rút ra bài học nào khi rao truyền Phúc Âm? Cuộc rối loạn chống lại Sứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top