Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 19:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2017 Công Vụ 19:13-20Đuổi Quỷ hay Quỷ Đuổi? “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Việc đuổi quỷ của các con trai Thầy Tế lễ Do Thái Sê-va diễn ra như thế nào (câu 13-17)? Điều này ảnh hưởng gì đế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top