Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 19:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016 Công Vụ 19:1-7Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ “Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ Phao-lô trở lại Ê-phê-sô, ông phát hiện ra điều gì nơi những tín hữu ở đây? Ông đã giúp cho đức tin của họ như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần sống như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top