Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 18:18-23"

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016 Công Vụ 18:18-23Nếu Đức Chúa Trời Muốn “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT). “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo tóc cho chúng ta biết gì về đời sống của ông với Chúa? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không chịu ở lại Ê-phê-sô? Bạn thường dựa trên cơ sở nào khi cần có những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top