Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 17:16-34"

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016 Công Vụ 17:16-34Thờ Thần Không Biết “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Người dân tại thành A-thên có những đặc điểm nào? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Phúc Âm cho họ ra sao? Bạn học được gì từ tấm lòng và cách làm chứng của Sứ đồ Phao-lô cho người dân ở A-th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top