Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 17:10-15"

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016 Công Vụ 17:10-15Học Kinh Thánh Mỗi Ngày “Họ… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (câu 11b BTT). “Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (câu 11b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc hai ông Phao-lô và Si-la lại vào nhà hội ngay khi đến Bê-rê cho bạn những suy nghĩ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top