Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 16:6-15"

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016 Công Vụ 16:6-15Phúc Âm đến Châu Âu “Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch cho chuyến truyền giáo lần thứ hai như thế nào (xem thêm Công Vụ 15:36)? Chúa Thánh Linh đã tể trị chuyến đi này ra sao? Bạn học được gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top