Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 14:21-28"

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016 Công Vụ 14:21-28 Tường Trình Công Việc Chúa “Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho Dân Ngoại là thể nào” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trước khi về lại nơi mà họ đã được sai đi? Tại sao họ làm như thế? Việc tường trình chuyến truyền giáo thứ nhất của hai ô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top