Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 14:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016 Công Vụ 14:1-7Trung Tín Truyền Giảng Phúc Âm “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba tại Y-cô-ni? Tại sao hai ông vẫn cứ ở nơi đây trong một thời gian dài? Bạn học được gì nơi tinh th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top