Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 13:44-52"

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016 Công Vụ 13:44-52Những Người Do Thái Cứng Lòng “Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Do Thái đã có thái độ và hành động nào đối với Phúc Âm của Chúa Giê-xu? Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã phản ứng lại sự chống đối của họ như thế nào? Bạn có ý thức trách nhiệm nào trong sự cứu rỗi của chính mình và người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top