Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Công Vụ 13:13-43"

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016 Công Vụ 13:13-43 Bài Giảng của Sứ Đồ Phao-lô Ở Xứ Bi-si-đi “Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung bài giảng của Sứ đồ Phao-lô được trình bày như thế nào? Ông tập trung nhấn mạnh điều gì (câu 30-37)? Bạn học được gì trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu từ bài g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top